Hotline: 0908812255
Phin lọc phi 28

Phin lọc phi 28

Phin lọc phi 28 model 309S tương thích với tất cả các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC và HFC; phù hợp lắp đặt hút ẩm trong hệ thống lạnh

Phin lọc phi 22

Phin lọc phi 22

Phin lọc phi 22 gồm các model: 167S, 307, 307S tương thích với tất cả các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC và HFC; phù hợp lắp đặt hút ẩm trong hệ thống lạnh

Phin lọc phi 19

Phin lọc phi 19

Phin lọc phi 19 gồm các model: 166, 166S, 306, 306S tương thích với tất cả các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC và HFC; phù hợp lắp đặt hút ẩm trong hệ thống lạnh

Phin lọc phi 16

Phin lọc phi 16

Phin lọc phi 16 gồm các model: 165, 165S, 305, 305S tương thích với tất cả các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC và HFC; phù hợp lắp đặt hút ẩm trong hệ thống lạnh

12

You cannot copy content of this page